Jerzy Marcin Majewski

Adwokat Jerzy Marcin Majewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 r. Po ukończeniu studiów przez 6 lat pracował jako asystent w Instytucie Teorii Państwa i Prawa UAM. W tym czasie odbył pozaetatową aplikację sędziowską, aplikację radcowska w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym oraz uzupełniająca aplikację prokuratorską. W 1982 r. rozpoczął pełnoetatową aplikację adwokacką. W 1987 r. rozpoczął praktykę adwokacką, prowadząc – pierwszą w Polsce – indywidualną kancelarię adwokacką, działającą poza strukturami zespołów adwokackich.

W swojej praktyce koncentrował się na zagadnieniach prawa handlowego, arbitrażu i bronił w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą. Mec. Jerzy Marcin Majewski działał społecznie zakładając m.in Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze Związek Spółek Zarobkowych. Był pierwszym wybranym Prezydentem Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Był założycielem i przez 12 lat Prezesem Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej. Za swoją działalność dla rozwoju samorządu gospodarczego odznaczony został Złotą Honorową Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej oraz medalem za Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W 2009 r. mec. Jerzy Marcin Majewski został wpisany na listę rejestrowanych lobbystów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W Sejmie RP, z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej prowadził z sukcesem lobbing w sprawie ustawy o opłatach sądowych (przeciwko likwidacji znaków opłaty sądowej), ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego (przeciwko obowiązkowi podawania numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym), ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego (przeciwko przyznaniu zawodowi radcy prawnego uprawnień obrońcy w sprawach karnych). Został powołany przez Naczelną Radę Adwokacką w skład zespołu d/s opracowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów nowelizujących KPK. Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Obecnie mec. Jerzy Marcin Majewski zajmuje się przede wszystkim legislacją, projektowaniem i opiniowaniem aktów prawnych, zarówno uchwalanych przez Sejm RP jak i ustaw korporacyjnych. Nadal jest uznanym i cenionym arbitrem sądów arbitrażowych. Podejmuje się reprezentacji sądowej i obrony w sprawach karnych jedynie w procesach precedensowych oraz w konstruowaniu apelacji i skarg kasacyjnych.

Mec Majewski współpracuje z kancelarią na stałe od początku 2015 roku.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ