All Posts By

Sobczyński - Aktualności

1 kwietnia 2015

By | Aktualności | No Comments

Sąd Najwyższy wyjaśnił wątpliwości wynikające z art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a związane z ustaleniem skutków przekroczenia 36-miesięcznego okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Sąd Najwyższy przyjął, że przekroczenie tego okresu nie daje pracownikowi tymczasowemu uprawnienia do żądania ustalenia istnienia zwyczajnego (kodeksowego) stosunku pracy, lecz konsekwencją może być jedynie kara administracyjna dla agencji zatrudnienia.

Wyrok Sądu Najwyższego wydany został wskutek skargi kasacyjnej wniesionej przez kancelarię w imieniu pozwanego – agencji zatrudnienia od wyroku Sądu w P.T. który ustalił w takim przypadku istnienie stosunku pracy między pracownikiem tymczasowym a agencją zatrudnienia. Sąd Najwyższy przyjął argumentację zawartą w skardze kasacyjnej i uchylił wyrok Sądu II Instancji w uzasadnieniu swojego wyroku dokonując jednocześnie wykładni art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (I PK 203/14).

zobacz także

20 stycznia 2015

By | Aktualności | No Comments

Z satysfakcją informujemy, że kancelaria Sobczyńscy Adwokaci Sp. p., nawiązała stałą współpracę z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Mecenas Jerzy Marcin Majewski zajmuje w kancelarii stanowisko of counsel.

Pan Mecenas Jerzy Marcin Majewski od 2009 r. zajmuje się legislacją, opiniowaniem ustaw, sporządzaniem i opiniowanie aktów prawnych korporacji, projektowaniem umów, zapisów arbitrażowych oraz wykładnią prawa przy sporządzaniu apelacji i skarg kasacyjnych.

Mecenas Majewski wchodzi w skład powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu d/s opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (w zakresie przyznania zawodowi radcy prawnego uprawnień obrońcy w sprawach karnych). Po wystąpieniu mec. Jerzego Marcina Majewskiego na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 16 stycznia 2015 r. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Podjęcie współpracy między firmą Sobczyńscy Adwokaci i Panem mec. Jerzym Marcinem Majewskim pozwala naszej firmie poszerzyć zakres usług o usługi prawne z zakresu projektowania aktów prawnych, lobbingu, przygotowywania wniosków i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.

9 czerwca 2014

By | Aktualności | No Comments

Sobczyńscy Adwokaci w X Rankingu Kancelarii Prawnych Gazety Prawnej

Gazeta Prawna ogłosiła wyniki X Rankingu Kancelarii Prawnych. Do tegorocznej edycji zakwalifikowane zostały kancelarie prawne z całej Polski, zatrudniające do 49 prawników z uprawnieniami.

Sobczyńscy Adwokaci Sp. p. uplasowała się w tym roku na miejscu 91 w Polsce (7 w Wielkopolsce).

Kancelarie zostały ocenione według następujących kryteriów: łącznej liczby prawników, adwokatów, radców prawnych, prawników ze stopniem naukowym oraz wysokości przychodu za rok 2012.

25 marca 2014

By | Aktualności | No Comments

Od połowy 2013 roku Kancelaria bierze czynny udział w działaniach, których celem jest uzyskanie precedensowego w skali kraju rozstrzygnięcia w przedmiocie zasad dysponowania i przekazywania środków z części oświatowej subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W tym skomplikowanym, lecz jakże interesującym z perspektywy dalszego funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce sporze, szkoły niepubliczne reprezentuje wspólnik kancelarii Mec. Michał Sobczyński.

Przejdź do artykułu > Głos Koszaliński z dnia 25 marca 2014 roku

30 października 2013

By | Aktualności | No Comments

30 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem w sprawie o sygn IX GC 928/11 prawomocnie zakończył postępowanie w sprawie z powództwa europejskiej federacji piłkarskiej przeciwko ogólnopolskiej agencji z sektora MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions), oddalając powództwo w przeważającej części – 7/8 przedmiotu sporu.

Powódka dochodziła szeregu roszczeń z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej, oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opierając się na twierdzeniu, iż sprzedaż usług umożliwiających wstęp na mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej, i organizowanie eventów związanych z rozgrywkami mistrzostwami Europy przez inne podmioty niż organizator – narusza szereg praw organizatora, a jednocześnie domagała się min. zasądzenia zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zapłaty odszkodowania, opublikowania wyroku, zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń.

Pozwana prezentowała odmienne stanowisko, którego skutecznie broniła pełnomocnik adw. Aleksandra Sobczyńska, wskazując, iż regulaminy sprzedaży biletów tworzone przez federację, nie mogą stanowić źródła prawa obowiązującego w Polsce, związku z czym oferowanie usług turystycznych, zapewniających uczestnictwo w imprezach mistrzostw Europy przez inne podmioty, na podstawie ważnych i legalnie nabytych biletów wstępu na mecze mistrzostw, nie narusza praw organizatorów i nie stanowi czynów nieuczciwej konkurencji. Powoływała się też na szereg przesłanek warunkujących dochodzenie roszczeń przez powódkę, których ta nie wykazała, min. na brak zagrożenia szkodą, na brak skutków rzekomych naruszeń, niewykazanie poniesionego uszczerbku, brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem pozwanej a ewentualną szkodą.